Banner

Badania i usługi BHP

Laboratorium Higieny Pracy „PRYZMAT” specjalizuje się w stwierdzaniu zgodności faktycznych warunków środowiska pracy z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 ze zmianami) lub z wymaganiami odpowiednich norm (np. w badaniach natężenia światła na stanowiskach pracy).

Zakres akredytacji:  AB_1169 który można znaleźć pod adresem www.pca.gov.pl

Nasze laboratorium prowadzi badania i pomiary dotyczące czynników szkodliwych w środowisku pracy. Świadczymy też kompleksowe usługi w zakresie BHP i ppoż.